Etusivulle - Suomeksi - In English
 
Etusivu
Perustiedot
Tutkimusmenetelmät
Tutkimuskohteet
Yhteistyökumppanit
Aineistot
Tapahtumat
Tulokset
Yhteystiedot
 
PehmoGIS menetelmät
 
Palaute
 
Intranet
 

Tutkimusmenetelmät

Tapaustutkimukset

Oppivan kaupunkisuunnittelun käsitettä lähestytään tapaustutkimusten eli ns. pilottien avulla. Kaupunkisuunnittelupiloteiksi on valittu kolme erityyppistä kohdetta, jotka edustavat sekä olemassa olevia että suunnitteilla olevia kaupunginosia. Kaupunkisuunnittelupilottien avulla tutkitaan ja kehitetään vuorovaikutteista suunnitteluprosessia ja elinympäristöjen vetovoimaisuutta samalla pohtien myös uusien palvelumallien mahdollisuuksia. Arviointipilottien avulla tutkitaan ja kehitetään ympäristön laadullista arviointia ja arviointimenetelmiä ja tuotetaan tutkimustietoa suomalaisesta perhe- ja ihmisystävällisestä asumisesta.

Internet oppimisympäristönä

Hankkeessa kehitellään innovatiivisia internetpohjaisia työkaluja, jotka täydentävät käytössä olevia osallistuvan suunnittelun menetelmiä. Hankkeessa testataan selainkäyttöisiä paikkatietosovelluksia (webGIS) joko erillisinä sovelluksina tai osana alueellista kehittämisfoorumia. Kehittämisfoorumi on paikallisia toimijoita ja hankkeita yhteen kokoava alueportaali, joka toimii alustana monenlaisille tiedonkeruu- ja arviointimenetelmille sekä vuorovaikutus- ja palautejärjestelmille.

Simulointitilaisuudet

SimLabin kehittämä prosessisimulointi tuo yhteen eri osapuolia ja näkemyksiä, havainnollistaa osapuolien rooleja, tunnistaa riskit ja löytää parhaat oivallukset. Simulointitilaisuuksien synnyttämä osallistujien yhteinen ymmärrys edistää yhteisen vision syntymistä sekä päätöksentekoa. Samalla luodaan uutta tietoa ja edistetään yhteisöllistä oppimista. Prosessisimulointimenetelmä toimii hankkeessa sekä vuorovaikutteisen kaupunkisuunnitteluprosessin työvälineenä että koko hanketta kokoavana yhteistyön areenana. Simulointitilaisuuksia järjestetään kunkin toimintatutkimuskohteen yhteydessä.

  • Kaupunkisuunnitteluun liittyvä simulointitilaisuus toteutettiin SimLbissa osana OPUS-hankkeen esitutkimushanketta keväällä 2004.

Arviointityökalut

Tutkimuksessa kehitetään menetelmää, jossa asukkaiden kokemuksellista tietoa voidaan kiinnittää fyysisiin paikkoihin karttakäyttöliittymän avulla. Tämä ns. pehmoGIS -menetelmä on osa kaavoitusta palvelevaa paikkatietopohjaista tiedonhallintajärjestelmää. Asukkaat voivat arvioida internetissä kohdealuetta ja tuottaa pehmoGIS -käyttöliittymän avulla paikkaan sidottuja henkilökohtaisia näkemyksiään alueesta.

 

Päivitetty 09.02.2009